สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

สพค. มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานของ สพค.31 อัตรา

visibility 4,674

ด้วยสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) หรือ สพค. เป็นองค์การมหาชน สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2556 มีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผน พัฒนา และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ศูนย์ประชุม และกิจการที่ต่อเนื่อง การพัฒนาโครงข่ายการคมนาคม การขนส่ง และการสาธารณูปโภค การประสานและสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาพิงคนคร การอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น การส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน และการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน

สพค. มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานของ สพค. โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

    (จำนวน ๓๑ อัตรา โดยมีรายชื่อตำแหน่งตามแนบท้ายประกาศ)

การยื่นใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร ให้ยื่นด้วยตัวเองหรือมีหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้มายื่นแทน สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่  12 มีนาคม ๒๕๕8 ถึงวันที่  26 มีนาคม 2558
ในระหว่างเวลา ๐8.3๐ – 16.3๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหาร
งานกลาง สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เลขที่ 456 หมู่ 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์/โทรสาร 053 010 573

cloud_download
ประกาศ สพค. เรื่องรับสมัครบุคคล
cloud_download
แนบท้ายประกาศ สพค.


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230