สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

หน่วยงานในสังกัด

1. สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานพัฒนาพิงคนคร
เลขที่ 456 หมูที่ 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร/โทรสาร.053-920000

2. สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
เลขที่ 33 หมูที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
โทร.053-999000 โทรสาร 053-999099
http://www.chiangmainightsafari.com/

3. ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 456 หมูที่ 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร.053-010572-3 โทรสาร 053-010571
http://www.cmecc-mice.com/

4. สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ
เลขที่ 456 หมูที่ 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร.053-920000
https://www.thainorthtour.com/  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2019 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230