สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (กิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย – อ.ชัยยศ)

โครงการให้คำปรึกษาแนะนำขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ได้จ้างที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำในการขับเคลื่อนองค์กร และเพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในองค์กร เพื่อให้เกิดกิจกรรมระหว่างบุคลกรในองค์กรให้มีพื้นที่ในการนำเสนอปัญหาและแนวทางการแก้ไขร่วมกัน มุ่งหวังผลในการขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดการยอมรับร่วมกันในองค์กร เนื่องจากที่ผ่านมาองค์กรประสบปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสำนักงานพัฒนาพิงคนครฯ ไม่ว่าจะเป็นการประสบปัญหาภาวะขาดทุนจากการดำเนินงานขาดความชัดเจนในบทบาทภารกิจและทิศทางการดำเนินงาน รวมทั้งสำนักงานพัฒนาพิงคนครฯ ต้องปรับตัวเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สามารถแข่งขันได้ภายใต้สภาพแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงและให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายของสำนักงานพัฒนาพิงคนครฯ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องสร้างความเข้มแข็งภายในองค์กร โดยการเร่งสร้างศรัทธาของบุคลากรที่มีต่อองค์กรเพื่อมีแรงบันดาลใจที่จะมุ่งมั่นพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้

กิจกรรมที่ดำเนินการ

  1. สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งไปสู่เป้าหมายร่วมกันและความสำเร็จร่วมกัน
  2. สร้างระบบการทำงานที่มีการทำงานพาดผ่านสายงานกัน มีเป้าหมายร่วมในการทำงาน กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ การให้รางวัลผลตอบแทนความสำเร็จ
  3. สร้างให้มีฐานข้อมูลที่มีการรวมศูนย์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจ
  4. สร้าง War room เพื่อให้มีการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ใช้ในการกำกับติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของสำนักงานฯ ช่วยให้ผู้บริหารมีการตัดสินใจและแสดงความเห็นในที่ประชุม
  5. ให้ความรู้แก่พนักงานและเจ้าหน้าที่ด้วยการจัดอบรมการบริหารโครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุและกฎระเบียบการเงิน

   • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230