สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

สัมมนาระดมความคิด เรื่อง “มองเชียงใหม่ 720 ปี สู่เมืองมรดกโลก : อดีต ปัจจุบัน อนาคต”

visibility 23,090

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดสัมมนาระดมความคิด เรื่อง “มองเชียงใหม่ 720 ปี สู่เมืองมรดกโลก : อดีต ปัจจุบัน อนาคต” ณ โถงท่าแพ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

การสัมมนาระดมความคิด “มอง เชียงใหม่ 720 ปี สู่เมืองมรดกโลก : อดีต ปัจจุบัน อนาคต” ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่แก่บุคลากรที่เป็น ผู้ให้การศึกษา บุคลากรด้านการท่องเที่ยว ด้านวัฒนธรรม และบุคคลทั่วไป ให้มีความรู้ความเข้าใจต่อการเข้าสู่เมืองมรดกโลกของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาพิงคนครที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) คือ การบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่การพัฒนาพิงคนคร

นอกจากนี้แล้ว องค์การยูเนสโก้ได้เล็งเห็นว่าเรามีคุณค่าและโดดเด่นทางสังคม ซึ่งเราจะต้องแสดงให้เขาเห็น และเราเสนอไป 4 ข้อ ข้อแรกเรามีสิ่งก่อสร้างที่บ่งบอกความเป็นอัจฉริยะ ถ้ามองก็คือจะเป็นเรื่องของการวางผังเมืองเชียงใหม่ เรามีคูเมืองเป็นรูป 4 เหลี่ยม เรามีกำแพงชั้นนอกเป็นกำแพงดินเรามีการจัดวางอย่างไร ก่อเป็นเรื่องอัจฉริยะของคนล้านนาในอดีตระหว่างกำแพงชั้นนอกชั้นใน มีชุมชนช่างที่เขาอยู่ที่เราจะพิสูจน์ให้เขาเห็น แต่อันนี้ก่อมีปัญหาว่าเราจะอนุรักษ์อย่างไร  เรารู้ว่าทุกคนรู้ว่าปัญหาตรงนี้มันเสื่อมโทรม เราก็ต้องพิสูจน์ให้เข้ารู้ด้วยว่ามันมีคุณค่า เราจะปกป้องและอนุรักษ์ได้ไหม และอีกสิ่งหนึ่งคือ เรามีประเพณีอันสืบต่อเนื่องกันมา 720 ปี เรามีภาษาเขียนของเรา ภาษาพูด ของเรา ก่อเป็นสิ่งที่เข้าเกณฑ์ของเขาได้ แต่เราก่อต้องพิสูจน์ให้เขาเห็น และเราบอกว่าเรามีสถูปโบราณสถานต่างๆ  วัดต่างๆ ในเมือง ดังนั้นเราจึงต้องมาระดมความคิดกัน คนเชียงใหม่ต้องมาร่วมมือกันคิดว่าเราจะนำเสนออะไรอะไรที่เป็นไปได้ และในสิ่งที่เราจะเสนอเราต้องพิสูจน์ว่าเราจะอนุรักษ์มันอย่างไรด้วย

โดยการสัมมนาฯ นี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบันมาร่วมเป็นวิทยากรแนะนำแนวทางแนวคิดในการเตรียมตัวเข้าสู่เมืองมรดกโลก ให้ทราบถึงคุณค่าความสำคัญของอักษรล้านนา อาทิ ดร.พิสิฐ  เจริญวงศ์, รศ.สมโชติ  อ๋องสกุล, ศาสตราจารย์เกียรติคุณสรัสวดี อ๋องสกุล, คุณเจริญ มาลาโรจน์ (มาลา คำจันทร์),ดร.บุญทา ชัยเลิศ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่, ศ.ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง และ อ.ชัยธวัช เสาวพนธ์ กรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร โดยหลังจากเสร็จสิ้นการสัมมนาฯ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ได้มอบหนังสือเชียงใหม่ 60 รอบนักษัตร : อดีต ปัจจุบัน อนาคต ซึ่งเขียนและรวบรวมโดย รศ.สมโชติ อ๋องสกุล กรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาล้านนาศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ให้แก่ผู้ร่วมเสวนาฯ จำนวนกว่า 300 คน  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230