Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

Board of Directors


นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ

ตำแหน่ง: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (กรรมการโดยตำแหน่ง)...

(ภาษาไทย) นายเอกสิทธิ์ ยุทธชัยวรกุล

ตำแหน่ง: ผู้แทนกรรมการโดยตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ...

นายอนุชา ดำรงมณี

    ตำแหน่ง  กรรมการภาคเอกชน  

  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200